สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เมืองสิงหนคร สถานีรถไฟเก่าเมืองสงขลา

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เมืองสิงหนคร สถานีรถไฟเก่าเมืองสงขลา

เมืองสงขลาแต่ก่อน จะมีสถานีรถไฟ แต่มาถึงปัจจุบัน การเดินทางของคน
ก็ได้ เปลี่ยนไป ตามความเจริญ ของเมือง หลงเหลือใว้ แค่สิ่งปลูกสร้าง ให้คนรุ่นใหม่
ได้เที่ยวชม